Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NKI Neede

Ingeschreven in hethandelsregister van de KvK onder nr. 08145807 en 08145808

1. Algemeen  12. Garanties
 2. Aanbiedingen  13. Reclamaties
 3. Maten, gewichten, afb./techn. geg.  14. Industriëel eigendom
 4. Prijzen  15. Overmacht
 5. Levering  16. Geschillen
 6. Emballage  17. Algemeen
 7. Levertijden  18. (op)levering
 8. Annulering  19. Omvang van het werk
 9. Betalingen  20. Meer- /minderwerk
 10. Aansprakelijkheid  21. Garantie/aansprakelijkheid
 11. Eigendomsvoorbehoud  22. Reklames
 23. Betaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met NKI Kunststof bewerkingNeede B.V. en Kunststof Leidingsystemen Neede B.V. Hierna te noemen NKI.

Artikel 1 Algemeen

 1. De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons gesloten transactie.
 2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf doorons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeen gekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren onze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
 2. Uitgebrachte offertes gelden maximaal voor een termijn van 14dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt.
 4. Het hier in leden a t/m c voorafgaande, is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen, zomede de door hen gemaakte afspraken.

Artikel 3 Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens.

 1. De in onze aanbiedingen, uniegidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
 2. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, schema’s en ontwerpen alsmede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicatie’s of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

Artikel 4 Prijzen

 1. Door ons gegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend.
 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, marge regelingen en dergelijke factoren.
 3. Indien in èèn of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze ter onzer beoordeling aan te passen.
 4. Afnemer is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld, wordt toegepast binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, de gesloten overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk en aangetekend binnen 10dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging bericht geeft.
 5. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk exclusief omzetbelasting genoteerd.
 6. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

Artikel 5 Levering

 1. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie:Vrachtvrij afleveringsadres. Voor orders beneden een telkens door ons vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wijons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief.
 2. Door ons te leveren zaken reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bijlevering of aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten.
 3. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

Artikel 6 Emballage

 1. Tenzij de zaken door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waardoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, worden de verpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht.
 2. Door ons berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen 1 maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.
 3. Alle kabelhaspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom, behoudens uitzonderingsgevallen waarvan wij dan schriftelijk bevestiging verschaffen, worden kabelhaspels voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de betrokken factuur, in bruikleen verstrekt, waarvoor proforma facturering plaats vindt.
 4. Indien de genoemde bruikleen periode verstrijkt zonder dat de bedoelde haspels zijn geretourneerd, zijn wij bevoegd onze afnemer daarvoor definitief te belasten.
 5. Binnen die periode in onbeschadigde en direct bruikbare staat, vrachtvrij retour ontvangen haspels (mits compleet met alle daarbijbehorende dekplaten) zullen door ons voor de pro-forma berekende factuurprijs worden gecrediteerd. Terugontvangen beschadigde (of incomplete) haspels welke, ter onzer beoordeling, kunnen worden gerepareerd (resp. gecompleteerd), zullen door ons worden gecrediteerd voor de proforma berekende factuurprijs verminderd met de reparatiekosten (resp. kosten van completering).

Artikel 7 levertijden

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
 2. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een ander met hem aangegane transactie.
 3. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken, in gedeelten uit televeren.
 4. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 5. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transactiesop afroep, dat de gekochte zaken zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, het welk ons de bevoegdheden verschaft, hierna in de laatste alinea onder 8 omschreven.
 6. Levertijden worden per opdracht vastgesteld.
 7. De levertijd gaat in op het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. Indien de koper tekeningen of bescheiden ter beschikking van NKI dient te stellen voor de uitvoering van eenopdracht vangt de levertijd pas aan op het moment dat NKI deze bescheiden van de koper heeft ontvangen. NKI behoudt zich het recht voor, indien de bescheiden niet tijdig worden aangeleverd, de opdracht alsnog niet uit te voeren en aanspraak te maken op een vergoeding van de daaruit voortgekomen schade.
 8. NKI zal naar haar beste vermogen de levertijd in acht nemen. Koperheeft het recht indien na een redelijke verlenging van de levertijd de levering alsnog uitblijft, de overeenkomst m.b.t. de vertraagde, c.q.niet geleverde goederen te ontbinden. Overschrijding van de levertijd met als gevolg ontbinding van de overeenkomst, door welke oorzaak ook, geeft koper geen recht op schadevergoeding terzake van directe of indirecte schade, ongeacht of deze schade door hem of een derde zou zijn geleden.

Artikel 8 Annulering

 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
 2. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
 3. Ingeval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op een daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze afspraken op schadevergoeding, terwijl wij lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het verschuldigde ten gevolge.

Artikel 9 Betalingen

 1. De betaling der facturen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, hetzij te onze kantoren, hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen.
 2. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren.
 3. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder ter handstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 4. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van eengedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperkingstoeslag gehouden kredietkosten, te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het / de betrokken factuur-bedrag(en), inclusief vorenbedoelde kredietbeperkingstoeslag, naar een kredietkostenvergoeding van 1,5 procent per maand (welk kostenpercentage door ons, ter onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 30 dagen na factuurdatum.
 5. Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van zaken, behorende tot debetrokken of andere transacties op te schorten.
 6. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig achten onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvoor door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijnstellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer. Ter onzer keus kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 procent (met een minimum van 46,-euro) berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en daaronder begrepen de kredietkostenvergoeding).
 7. Wij behouden ons voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voorde tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter onzer keuze kan bestaan inde vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand,e igendomsoverdracht, tot zekerheid of borgtocht.
 8. Wij zijn tevens bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen, slechts onder rembours te leveren voor zoveel nodig in afwijking van de getroffen afspraken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan 3maanden, dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
 2. Onze aansprakelijkheid terzake van de overeenkomst is beperkt tot onze garantieverplichtingen
 3. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of derde mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak dan ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld van ons of onze werknemers.
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies en/of schade indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en/of voorstellen.
 5. Voorts aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan drie maanden. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van door ons geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over zodra deze ons alles heeft voldaan wat aan ons terzake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en de vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd zijn.
 2. Indien de afnemer de zaken heeft doorgeleverd voordat het eigendom aan hem is overgegaan wordt de afnemer bewaarder van de zaken ten opzichte van ons: Onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken.
 3. De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaatswijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van zaken.
 4. Zolang het eigendom niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop te verlenen.
 5. Indien onze afnemer onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet zijn wij bevoegd om de door ons geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als ons eigendom op te vorderen, zowel bij onze afnemer als bij derden na doorlevering als voren bedoeld.
 6. Onze afnemer zal met ons met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die ter onzer beoordeling aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten verminderd ons recht op de vergoeding van de uitèèn en ander voor ons voortvloeiende schade.

Artikel 12 Garanties

 1. De door NKI geleverde producten hebben een garantie van 6 maanden na levering. Naarmate de foutleverantie zal NKI het desbetreffende product vervangen of terugnemen en de koopprijs crediteren.
 2. NKI zal direct, noch indirect aan enige schadevergoeding gehouden zijn, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie vervalt indien de producten niet worden bewaard, verwerkt, opgeslagen of gehanteerd overeenkomstig de voorwaarden die bij het product gevoegd zijn, of normen die bij een vakkundige behandeling verondersteld kunnen worden.
 4. Koper vrijwaart NKI voor aanspraken van derden. NKI is op generlei wijze gehouden tot schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiende uit een gebrekkig product.
 5. NKI bepaald of een product hersteld dan wel vervangen behoeft te worden.

Artikel 13 Reclamaties

 1. Reclamaties moeten binnen 6 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken door de afnemer, door de afnemer schriftelijk en aangetekend bij ons worden ingediend, vergezeld van de betrokken paklijst.
 2. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
 3. Op zaken van onze magazijnen afgehaald worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen.
 4. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.
 5. Gebreken die echter pas bij verwerking worden geconstateerd, dienen eveneens binnen 8 dagen na constatering ervan schriftelijk te worden gemeld. Reclames geven geen recht op uitstel van de overeengekomen betalingstermijnen.
 6. Retourzendingen van producten kunnen pas na uitdrukkelijke toestemming van NKI voor zijn rekening plaats vinden.

Artikel 14 Industrieel eigendom en auteursrechten

 1. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NKI, is het koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien.
 2. NKI behoudt nadrukkelijk alle rechten die zij op industriële-en intellectuele eigendommen op de door haar geleverde goederen op de door haar geleverde goederen. Deze eigendommen maken deel uit van de garantieverplichting van NKI. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe; zonder toestemming mogen deze publicaties of de inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

Artikel 15 Overmacht

 1. Wanneer NKI verhinderd is door overmacht de overeenkomst met koper uit te voeren, is NKI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te worden.
 2. Direct na het ontstaan van de overmachtsituatie, dient de in overmacht verkerende partij haar wederpartij daarvan op de hoogtestellen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: Elke omstandigheid waarmee de in overmacht verkerende partij geen rekening kon houden, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet door de wederpartij kan worden verlangd en welke evenmin voor rekening of risico van de in overmacht verkerende partij komt.

Artikel 16 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met de NKI is het Nederlands Recht van toepassing en in geval van geschillen is de Nederlandse rechter de enige bevoegde instantie om over het geschil te oordelen.
 2. Meer in het algemeen is de koper gehouden NKI terstond te informeren over al die ontwikkelingen c.q. gebeurtenissen waarvan koper redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat deze met het oog op waarborging van rechten en verplichtingen van NKI uit deze overeenkomst van belang zijn te weten ter voorkoming van geschillen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN PREFAB MAATWERK,MONTAGE/INSTALLATIEWERK

17. Algemeen

 1. Deze Bijzondere Voorwaarden gelden in aanvulling op het hier voor bepaalde in artikel 1 t/m 16 tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Onder “wij” wordt hiermede verstaan de bij het montage-/installatiewerk ingeschakelde derde-uitvoerder die in onze opdracht het werk uitvoert.

18. (Op)levering

 1. De schriftelijke orderbevestiging van NKI is bindend voor wat betreft het installatiewerk en de daarmee gemoeide(op)leveringstermijn. Overeengekomen levertijden gelden immer bijbenadering.
 2. De leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf:
  1. de datum van totstandkoming der overeenkomst;
  2. de datum dat de koper alle noodzakelijke gegevens aan NKI heeft verstrekt;
  3. de datum dat de koper een bedongen vooruitbetalingstermijn heeft voldaan;
  4. de datum dat de koper de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. aan NKI heeft doen toekomen. En wel na de laatste van een van de genoemde data.
 3. In afwijking van art. 7, lid h, is de koper niet gerechtigd om ingeval van overschrijding van de levertijd afname van de installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. In geval van langdurige overschrijding van de levertijd overlegt NKI met de koper wat naar redelijkheid en billijkheid te doen staat. Bij ontbinding van de overeenkomst zal de koper het gepresteerde betalen. Ontbinding van de overeenkomst kan niet leiden tot enige verplichting onzerzijds tot het vergoeden van schade van welke aard ook. Zolang de koper zijn verplichtingen niet stipt nakomt kan NKI de (op)levering opschorten.
 4. Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd:
  1. indien de koper het werk na inspectie heeft goedgekeurd;
  2. nadat NKI de koper heeft medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. De koper dient NKI de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen.Het ontbreken van een onderdeel welke door een derde (toe)leverancier had moeten worden geleverd, is geen reden om het werk als niet opgeleverd te beschouwen;
  3. na verloop van 8 dagen nadat NKI schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid bedrijfsklaar is en de koperheeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te(laten) beproeven;
  4. nadat de koper het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Bij ingebruikname van een deel wordt dat deel als opgeleverd beschouwd.
 5. Kleine niet-essentiële gebreken worden door NKI zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor de koper geen reden zijn om de goedkeuring te onthouden.
 6. Adviezen/gegevens omtrent plaatsing en/of gebruik van de installatie worden naar beste weten verstrekt zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd, tenzij anders overeengekomen.

19. Omvang van het werk

 1. Het uit te voeren montage-/installatiewerk omvat de werkzaamheden als omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voorzover overeengekomen, omvat het werk tevens de begeleiding/het onderricht inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan het daartoe bij de koper aangewezen personeel. Een en ander zal in onderling overleg worden geregeld, zonder dat NKI een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding/het onderricht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot verplichtingen vanNKI; de koper is verplicht ervoor te zorgen dat deze tijdig worden verricht/ uitgevoerd opdat het door NKI te verrichten werk geen vertraging ondervindt door:
  1. Grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-,beton-, timmer- en stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook. In ieder geval zal de koper voor een goede bereikbaarheid van de werkplaats moeten zorgen.
  2. Meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen.
  3. Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders.
  4. De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, en de vereiste aan/afvoerleidingen, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en de levering van schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur uitgezonderd aanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de elektrische apparatuur.
  5. Het tijdens de duur van het werk ter beschikkingstellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van deze werklieden.
  6. Werkzaamheden om onderdelen van installatie(s),welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door onze ondergeschikten zijn geschied.
  7. Verlichting van de werkplaats zodanig dat het installatie-/montagewerk doorgang kan vinden.
 3. Eveneens zal de koper zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, de hinderwet (vergunningen),(ver)bouwvergunningen e.d.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen eventueel vervangen/afkomende materialen ons eigendom worden.

20. Meer-/minderwerk

 1. NKI heeft het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de koper indien het extra werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke overeengekomen bedrag.
 2. Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de koper of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) kan blijven gehandhaafd worden als zijn de meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzenvan redelijkheid en billijkheid.
 3. Indien meer-/minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke som treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen. In geval van annulering door de koper is NKI gerechtigd om de tot dan toegemaakte kosten c.q. geleverde goederen te factureren.

21. Garantie/aansprakelijkheid

 1. De leverancier garandeert dat de geleverde/gemonteerde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen inzake bruikbaarheid en deugdelijkheid gedurende 12 maanden. De garantieplicht beperkt zich tot reparatiesen/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen mits tijdig wordt gereclameerd.
 2. NKI is niet aansprakelijk voor:
  1. het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie, indien niet afkomstig van NKI;
  2. invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van NKI afkomstig zijn;
  3. de gebruiksvoorschriften omtrent bedienen, en/of energietoevoer niet stipt worden uitgevoerd;
  4. normale slijtage alsmede beschadiging/slijtage veroorzaakt dooroverbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
  5. het toepassen van de wettelijke voorgeschreven veiligheidseisen.
 3. In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 12, vervalt de garantieplicht van de leverancier.

22. Reklames

 1. De koper is verplicht om reclames inzake de capaciteit van eencomponent resp. de installatie uiterlijk binnen een maand nadat het werk is opgeleverd rechtstreeks bij NKI schriftelijk in te dienen.

23. Betaling

 1. NKI is gerechtigd om in geval van montage/installatie termijnbetaling te verlangen, als volgt:
  1. 33% bij het aangaan der overeenkomst;
  2. 33% bij het ter beproeving/keuring c.q. ter verzending gereedstaan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan;
  3. 34% binnen 30 dagen na verloop van de tweede termijn.